Konkurs – Warszawa Szwankowskiego 2016

KONKURS MULTIMEDIALNY dla DZIECI i MŁODZIEŻY WARSZAWA SZWANKOWSKIEGO

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie GPTM, ul. Szwankowskiego 1/24 w Warszawie, zwane dalej organizatorem

2. Konkurs multimedialny WARSZAWA SZWANKOWSKIEGO ma formę konkursu otwartego, w którym udział jest bezpłatny i dobrowolny

3. Celem konkursu jest:

– pokazanie piękna miasta Warszawy oraz miejsc cennych historycznie

– zapoznanie uczestników z sylwetką Eugeniusza Szwankowskiego – Varsavianisty

– wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby aktywnego obcowania z kulturą, historią i przyrodą

– upowszechnianie dziedzictwa kulturowego

­ promocja Miast st. Warszawy

– rozwijanie wiedzy na temat technik multimedialnych przydatnych przy realizacji projektu

– kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł

– motywowanie do twórczej pracy, aktywnego spędzania czasu.

4. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci (uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych), młodzież (uczniowie szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),

5. Prace będą oceniane według następujących grup wiekowych

a) dzieci (uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych)

b) młodzież (uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

6. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury wg. Następujących kryteriów:

• wartość artystyczna

• zgodność z tematem konkursu

• oryginalność spojrzenia

• spójność, poprawność pracy

• podanie materiałów źródłowych

• czytelność, estetyczność i jej atrakcyjność

7. Regulamin dostępny jest na stronie: eszwankowski.blogspot.com

8. Każdy uczestnik bądź grupa uczestników może złożyć maksymalnie 1 pracę, wykonaną w dowolnej technice multimedialnej, czyli połączeniu różnych form przekazu­ tekst, dźwięk,

grafika animacja, wideo, film… Prace należy nagrać na płytę CD lub DVD lub też przesłać link

internetowy. Czas trwania pracy konkursowej nie może przekroczyć 5 minut.

9. Do pracy należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami: imię nazwisko, adres

zamieszkania, nr. telefonu i adres mailowy autora bądź autorów, tytuł pracy, pełna nazwa

szkoły oraz klasa, ewentualnie imię i nazwisko opiekuna.

10. Prace należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej do siedziby Organizatora lub na e­mail:sgptm@tlen.pl

Prace należy dostarczyć do 15 października 2016 r.

Adres :

Stowarzyszenie GPTM

ul.Szwankowskiego 1/24, 01 - 318 Warszawa

www.sgptm.org.pl,

e-mail.sgptm@tlen.pl, tel. 501392436

11. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu akceptują regulamin i wyrażają zgodę

na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby

Konkursu. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie narusza praw

osób trzecich w tym nie narusza niczyich majątkowych i osobistych praw autorskich.

12. Organizator powołuje Jury do oceny prac konkursowych i wywołania zwycięskich prac. Jury przyzna nagrody rzeczowe.

13. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace stają się własnością Organizatora.

14. Wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości 7 listopada 2016 roku, wraz z

terminem wręczenia nagród i publicznego pokazu prac. O dacie oraz godzinie wręczenie nagród każdy z uczestników zostanie poinformowany.

15. Uczestnicy konkursu maja prawo do darmowego udziału w jednym z warsztatów

filmowych (scenopisarstwo, reżyseria i praca z kamera, montaż – łącznie 66 godziny).

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zebranie grupy min 10 osób, wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie na adres e­mail:sgptm@tlen.pl, tel 501392436.

Liczy się kolejność zgłoszeń !!!!!!

Konkurs finansowany jest ze środków Miasta st Warszawy

Do pobrania:

>> Regulamin konkursu Warszawa Szwankowskiego

>> Zgłoszenie filmu do konkursu Warszawa Szwankowskiego

>> Zgłoszenie udzialu w warsztatach filmowych Warszawa Szwankowskiego